Książka Obiektu Budowlanego – podstawowy dokumenmt związany z nieruchomością

Obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB) spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Jest to dokument związany z eksploatacją budynku, prowadzony przez czas jego użytkowania. Każda nieruchomość musi mieć własną, odrębną Książkę Obiektu Budowlanego. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Szczegóły w artykule.

Kiedy zakładamy KOB?

KOB jest zakładana dokładnie w dniu, w którym dany obiekt budowalny został przekazany do użytku. Książki powinny mieć format A4, formę trwałą oraz być systematycznie uzupełniane w czasie użytkowania danej nieruchomości. Strony w KOB powinny być ponumerowane i nie można ich samowolnie usuwać ani wymieniać. Jeśli całą książka zostanie uzupełniona, zapisy kontynuowane są w kolejnym tomie.

Co zapisujemy w KOB?

W KOB rejestrowane są informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego oraz remontów i przebudowy nieruchomości. W Książce Obiektu Budowlanego znajdziemy wszystkie dane identyfikacyjne budynku (w tym rodzaj i adres) oraz jego właściciela i zarządcy. KOB zawiera protokół odbioru obiektu oraz pozwolenie na jego użytkowanie. Kolejne uwzględnione informacje to dane ogólne obiektu oraz wykaz zawartej dokumentacji, a także plan sytuacyjny z zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz miejscami przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu i armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci. Dotyczy to zwłaszcza sieci gazowej, elektrycznej i cieplnej.

Jak wykonywać wpisy?

Prowadzenie Książki Odbioru Budowlanego można zlecić uprawnionemu do tego podmiotowi (np. firmie BAKS z Katowic), co oznacza dla właściciela czy zarządcy dużą oszczędność czasu. Warto też pamiętać, że zaniechanie prowadzenia KOB w sytuacji, gdy prawo nakłada na daną osobę taki obowiązek, jest zagrożone karą grzywny. Wpisy muszą być wykonywane na bieżąco tj. w dniu, w którym okoliczności wymagające odnotowania w KOB zaistniały. Informacje powinny być zapisywane w sposób zwięzły i jednoznaczny. Jeśli wpis dotyczy określonego dokumentu, musi zawierać dane identyfikujące ten dokument, w tym dane osoby, która go wystawiła oraz zawarte w dokumencie najważniejsze ustalenia.

Co nie musi posiadać KOB?

Spod obowiązku prowadzenia KOB wyłączeni są właściciele i zarządcy takich obiektów jak domy jednorodzinne, obiekty budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiekty niewymagające pozwolenia na budowę, a także drogi i obiekty mostowe, jeśli prowadzona już jest stosowna książka drogi lub obiektu mostowego.

śr. ocena 5 / głosów 5