Przedmiarowanie robót ziemnych

W trakcie trwania robót ziemnych przeprowadzana jest procedura zwana przedmiarowaniem. Należy ona do standardowych czynności, wchodzących w zakres prac. Pozwala ona na stworzenie obrazu robót, który można nanieść na ogólny plan projektu budowlanego. W naszym artykule przedstawimy klasyfikację robót ziemnych oraz wyjaśnimy, na czym dokładnie polega proces ich przedmiaru.

roboty-budowlane

Prace ziemne a prace budowlane

W świetle Prawa Budowlanego część robót ziemnych wchodzi w skład prac przygotowawczych, uwzględnianych w pozwoleniu na budowę. Jednakże interpretacje sądowe tego przepisu nie są zawsze jednoznaczne.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy EL-KOP, która specjalizuje się w robotach ziemnych:

Według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2005 roku, niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu lub jego podwyższenie, nie stanowią robót budowlanych. W związku z tym pojawiła się potrzeba, aby powstawał plan robót ziemnych, który znajdzie swoje miejsce w granicach opracowania projektu i wraz z nim będzie składany oraz uzgadniany.

Klasyfikacja robót ziemnych

Procedura przedmiarowania robót ziemnych polega na pobraniu pomiarów robót w jednostkach miary, odpowiednich dla danego rodzaju wykonywanych prac. Stąd przedmiar robót ziemnych musi następować po klasyfikacji wykopów, gruntów i określeniu sposobu zabezpieczenia ścian wykopów oraz nasypów. Roboty ziemne dzielimy na trzy podstawowe grupy. Mianowicie roboty podstawowe, roboty ziemne wykończeniowe oraz roboty przygotowawcze i porządkowe.

W zakres robót podstawowych wchodzą takie prace jak makroniwelacja, niwelacja, wykopy przestrzenne, wykopy wysokoprzestrzenne oraz liniowe i na koniec prace związane z ukształtowaniem terenu. Do grupy robót ziemnych wykończeniowych zaś zaliczamy wyrównywanie wykopów przestrzennych, wykopy pod ławy i stropy, nasypy, wyrównywanie skarp, aranżacje małej architektury oraz rozkład ziemi i darni. W skład robót przygotowawczych i porządkowych, czyli ostatniej już grupy robót, wchodzą takie prace jak usuwanie darni i ziemi, wycinka, karczowanie, wytyczanie obrysu przyszłej budowli, odprowadzanie wód oraz porządki.

Przedmiar robót ziemnych

Kiedy już znamy klasyfikację robót, możemy przejść do opisania zasad przedmiaru robót ziemnych. Rozpoczynając od wszelkich wykopów i nasypów, wchodzących w skład zarówno robót podstawowych, jak i wykończeniowych, przyjęło się mierzyć je w metrach sześciennych. Stąd nazwa tego etapu pomiaru – roboty kubaturowe lub przestrzenne. Wykopy zaś i nasypy wysokoprzestrzenne do których zaliczamy drogi, linie kolejowe, wały ochronne oraz instalacje również mierzone są w metrach sześciennych. Wyjątkiem od tej reguły są roboty energetyczne, te mierzy się bowiem w metrach. Na koniec roboty tzw. powierzchniowe, czyli wykonywane na powierzchni placu budowy i małych głębokościach, które mierzone są w metrach kwadratowych.

Po dokonaniu przedmiaru robót ziemnych, pobrane wartości pomiarowe nanoszone są odpowiednio na plan robót.

śr. ocena 5 / głosów 5