Badania szczelności instalacji gazowych – krok po kroku

Nawet najsolidniej wykonana instalacja gazowa może ulec rozszczelnieniu. Spowodować to mogą niezauważalne gołym okiem wady materiałów użytych do ich montażu, które po dłuższym czasie mogą ulegać jakimś destrukcjom. Taką awarię mogą także spowodować nawet bardzo niewielkie wstrząsy gruntu wywołane zwykłym pobliskim ruchem samochodowym albo robotami górniczymi, niekoniecznie trzęsieniem ziemi.

instalacje-gazowe

Regulacje prawne dotyczące kontroli instalacji gazowych

Obowiązek poddawania okresowej kontroli instalacji gazowych określony jest artykułem 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym zapisem na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddawania kontroli co najmniej raz w roku znajdujących się tam instalacji gazowych  oraz przewodów kominowych. Ponadto w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 oraz innych obiektach budowlanych mających powierzchnię dachu większą niż 1000 m2 taką kontrolę przeprowadza się co najmniej 2 razy w roku. Jak dowiedzieliśmy się w biurze firmy AKINT z Warszawy,  dosyć często zapisy Ustawy są błędnie interpretowane i niektórzy właściciele domków jednorodzinnych sądzą, że ich to nie dotyczy. Podkreślamy więc tutaj wyraźnie, że Ustawa nie dopuszcza tutaj żadnych wyjątków, tak więc omawiane kontrole przeprowadzać należy także i w takich domkach.

Jak wynika z powyższego to właściciel lub zarządca musi dopilnować terminowego przeprowadzenia wymaganych przeglądów.

Do przeprowadzania takich kontroli uprawnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub osoby posiadające stosowne uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce.

Przebieg kontroli instalacji gazowej

Zakres okresowych kontroli instalacji gazowych jest opisany w regulacjach prawnych i musi być przeprowadzany wedle ściśle określonych reguł. Kontroli podlega zarówno sama instalacja gazowa, jak i przyłączone do niej urządzenia. W praktyce oznacza to sprawdzenie wszystkiego na odcinku od gazomierza do odbiorników gazu. Co dokładnie na tym odcinku się kontroluje? Należy sprawdzić szczelność:

  • połączeń na wszystkich kształtkach tworzących wraz z rurami instalację,
  • przejść przyłączy przez ścianę budynku,
  • połączeń przewodów z gazomierzem,
  • połączeń przewodów z odbiornikami gazu,
  • kurków gazowych.

Kontrolę należy przeprowadzić przy kurkach zamkniętych i przy otwartych. Kontrola powinna dodatkowo obejmować:

  • pomiar stężenia gazu w pomieszczeniach piwnicznych,
  • dostęp do zaworów i kurków gazowych (nie może on być niczym utrudniony),
  • stan techniczny gazomierza,
  • stan techniczny urządzeń gazowych, w tym poprawność procesu spalania.

Obowiązkiem kontrolującego jest także zapoznanie się z protokołami dokumentującymi poprzednie kontrole oraz odbiory ewentualnych remontów instalacji gazowej lub wymiany urządzeń, a także z bezpośrednimi uwagami zgłaszanymi przez lokatorów. Badanie szczelności instalacji gazowej oraz innych związanych z tym czynności kończy spisanie stosownego protokołu.

śr. ocena 5 / głosów 5