Koszty notarialne umów – w jakim zakresie można je negocjować?

Decydując się na nabycie nieruchomości, musimy pamiętać o kosztach wynikających nie tylko z ceny zakupu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zawarcie umowy deweloperskiej musi mieć charakter aktu notarialnego, co oznacza konieczność poniesienia kosztów notarialnych.

Każda umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego – wyjaśnia nasz rozmówca z Przedsiębiorstwa Budowlanego Ekodom. Choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami, dla nabywcy jest bardzo korzystną praktyką, gdyż zabezpiecza przede wszystkim jego interesy.

Co wchodzi w skład opłaty notarialnej, w jakim stopniu obciąża ona nabywcę i co zrobić, by odczuć ją najmniej dotkliwie?

Składniki opłaty notarialnej

Sporządzenie umowy deweloperskiej u notariusza generuje koszty, na które składa się taksa notarialna, czyli wynagrodzenie dla prawnika, opłata za wypisy aktu notarialnego, opłata sądowa na poczet wniosku o wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej oraz podatek VAT od taksy notarialnej i opłaty za wypisy.

Stawki opłat notarialnych

Tylko niektóre z wymienionych opłat mają stałe stawki. Opłata sądowa wynosi zawsze 150 zł, zaś opłata za jedną rozpoczętą stronę wypisu aktu notarialnego to maksymalnie 6 zł. Należy przy tym pamiętać, że wypis zawiera wszystkie załączniki umowy, a więc również za nie przyjdzie nam zapłacić.

Inaczej rzecz ma się w kwestii taksy notarialnej oraz podatku VAT – wysokość tych opłat uzależniona jest od ceny nieruchomości. Taksa notarialna przy zawieraniu umowy deweloperskiej nie może wynosić więcej niż połowa stawki maksymalnej.

Stawki maksymalne dla lokali w konkretnych przedziałach cenowych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Podatek VAT wynosi 23% od taksy notarialnej i opłaty za wypisy.

Co można negocjować?

Większość kosztów wchodzących w skład opłaty notarialnej ma charakter urzędowy i nie sposób ich negocjować. Wyjątkiem jest wysokość samej taksy notarialnej. Ustawa reguluje jedynie jej maksymalną wysokość, a zatem zejście z ceny jest możliwe przy dobrej woli notariusza.

Kto pokrywa koszty notarialne umowy deweloperskiej?

Bardzo ważną, a zarazem korzystną dla nabywcy zasadą jest równy podział kosztów notarialnych umowy między obiema stronami. Kupujący i deweloper są prawnie zobowiązani do podziału kosztów dokładnie po połowie, a obciążenie nabywcy większą częścią opłaty jest bezprawne.

Warto zwrócić uwagę, że ta reguła obowiązuje jedynie podczas zawierania umowy deweloperskiej. Podczas zawierania umowy przenoszącej własność, którą zawiera się już po dokonaniu odbioru lokalu, całość kosztów notarialnych umowy spoczywa właśnie na nabywcy.