Sprawozdanie finansowe NGO

NGO (non governmental organisation) to organizacje pozarządowe, czyli w praktyce wszystkie podmioty, które nie są jednostkami lub organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na osiąganie żadnych zysków. Nazwa wynika z faktu, że organizacje te nie są w żaden sposób powiązane z władzą publiczną. Do NGO zaliczamy między innymi stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie socjalne, partie polityczne, czy związki zawodowe, ale lista organizacji pozarządowych jest znacznie dłuższa. Według statystyk w 2015 roku w Polsce było zarejestrowanych około 20.000 fundacji i 106.000 stowarzyszeń, jednak nie wszystkie z nich rzeczywiście prowadziło swoją działalność. NGO większości z nas kojarzy się z usługami socjalnymi i pomocą społeczną, jednak przeważająca ilość zajmuje się sportem, turystyką, rekreacją i hobby (około 35%). Do roku 2017 wszystkie NGO miały do wyboru 3 formy sprawozdawczości, w zależności od tego, do jakiego typu jednostki zostały one zakwalifikowane. Na dzień dzisiejszy zniknęły z pola widzenia organizacji wzory sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro. Jak w praktyce wygląda sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań NGO? Kto je sporządza, zatwierdza, gdzie i kiedy należy je przesłać? – Przygotowaliśmy krótki poradnik.

Sprawozdanie finansowe NGO

 

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe w pełni ponosi kierownik jednostki (określenie potoczne), czyli organ zarządzający organizacją (może to być jedna osoba lub organ wieloosobowy, najczęściej zarząd). Nie oznacza to jednak, że kierownik jednostki musi sporządzić sprawozdanie samodzielnie – w praktyce robi to zazwyczaj księgowy, albo zewnętrzna firma, której zostało powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych – mówi nam przedstawiciel biura rachunkowego Frux z siedzibą w Warszawie i biurami w trzech innych, dużych miastach w Polsce. Przygotowaniem sprawozdania finansowego powinny się zajmować osoby doświadczone i kompetentne, a właściwy wybór księgowości jest w interesie kierownika jednostki, ponieważ jeśli sprawozdanie zostałoby przygotowane nieprawidłowo, może to zagrażać karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 2  właśnie dla organu zarządzającego organizacją.

Do kogo i kiedy przesyłane jest sprawozdanie?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, która obecnie obowiązuje w naszym kraju, sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego, czyli dnia zakończenia roku finansowego. W większości NGO przypada to na 31 marca. Podkreślmy, że jest to tylko termin sporządzenia sprawozdania finansowego – nie mamy obowiązku nigdzie go jeszcze wysyłać. Kierownik jednostki ma czas przyjrzeć się sprawozdaniu i je zatwierdzić, a następnie przesłać we właściwe miejsce:

  • Każda organizacja, z wyjątkiem tych, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, wysyła sprawozdanie do urzędu skarbowego do 10 lipca danego roku.
  • Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, przesyłają sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego do 15 lipca danego roku. Jeśli jednak spełniają przynajmniej dwa z trzech warunków: średnie zatrudnienie co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła 2.500.000 euro, jej przychody stanowiły co najmniej 5.000.000 euro, sprawozdanie musi zostać opublikowane w MSiG również do 15 lipca.
  • Organizacje użytku publicznego umieszczają sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca danego roku.

Jak widać z powyższych treści, sporządzenie sprawozdania finansowego dla NGO wcale nie jest rzeczą prostą i oczywistą, dlatego zawsze warto korzystać z pomocy doświadczonego biura rachunkowego.

śr. ocena 5 / głosów 1