Ubezpieczenia dla rolników

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na rolników obowiązek wykupienia dwóch ubezpieczeń. Są to: OC oraz ubezpieczenie budynków rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Gospodarze, którym nie wystarcza obowiązkowa ochrona, mogą skorzystać z wykupu ubezpieczeń dobrowolnych. Mogą z nich skorzystać również rolnicy prowadzący niestandardowe uprawy lub hodowle. W tym artykule przyjrzymy się bliżej obowiązkowym ubezpieczeniom dla rolników.

Ubezpieczenie OC

Z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha każdy właściciel, dzierżawca oraz najemca gospodarstwa jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC, z którego opłacane jest odszkodowanie dla osób trzecich w razie ich wypadku lub wyrządzenia im szkody przez zwierzęta na terenie gospodarstwa. Doprecyzowując – osobami trzecimi nie są członkowie rodziny, którzy zamieszkują i wspólnie prowadzą gospodarstwo ani pracownicy rolnika.

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe i powszechne, dlatego nie ma problemu, aby znaleźć zakład z ofertą tego typu ubezpieczeń. Jest ono regulowane Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, a zakres odpowiedzialności towarzystwa jest jednakowy w każdej firmie. Dodatkowo obejmuje ono pojazdy wolnobieżne, takie jak np. kombajny rolnicze, dla których nie trzeba wykupywać dodatkowej polisy komunikacyjnej OC.

Ubezpieczenie OC ma wysokie sumy gwarancyjne, co oznacza, że pieniędzy z odszkodowania wystarczy na pokrycie wyrządzonej szkody. Umowę zawiera się na okres jednego roku (po którym następuje automatyczne zawarcie nowej umowy na kolejny okres ubezpieczeniowy), a obowiązek ubezpieczenia powstaje w sytuacji objęcia gospodarstwa w posiadanie. Może to być zakup gospodarstwa, odziedziczenie lub przyjęcie jako darowizny. Zmiana zakładu ubezpieczeniowego wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umowy w pisemnej formie najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Oprócz OC obowiązkowym ubezpieczeniem jest także ubezpieczenie budynków rolnych gwarantujące odszkodowanie w przypadku podtopienia, powodzi, deszczu nawalnego, pożaru, gradu, huraganu, opadów śniegu lub wyładowań atmosferycznych.

Jest ono regulowane tą samą ustawą jak w przypadku ubezpieczenia OC, a budynkiem, który należy ubezpieczyć jest obiekt rolniczy o powierzchni większej niż 20m2, posiadający fundamenty i dach, a także trwale związany z gruntem – wyjaśnia ekspert z Multiagencji HRJ-Faktor.

Ubezpieczenie budynków rolnych obejmuje:

  • fundamenty,
  • izolacje,
  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
  • tynki,
  • stropy,
  • schody,
  • balkony,
  • dachy,
  • instalacje,
  • stałe elementy wykończeniowe.