Wysokość zasiłku pogrzebowego

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu bliskiej osoby może ubiegać się o rekompensatę od ZUS-u lub KRUS-u. Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przysługujące podmiotom podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu. Wniosek należy składać w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Wysokość zasiłku pogrzebowego od kilku lat pozostaje niezmienna.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące zasiłku pogrzebowego można znaleźć w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zakładu pogrzebowego Zorza w Katowicach tłumaczy:

Zasiłek przysługuje podmiotowi, który poniósł koszty związane z pogrzebem, a więc członkom rodziny zmarłego, jego przyjaciołom, pracodawcom lub gminie. Jeśli pogrzeb organizowało kilka osób, zasiłek jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Podmiotem uprawnionym do jego odebrania jest osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu, osoba pobierająca emeryturę lub rentę, a także osoba, która nie ma prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania.

Na jaką kwotę rekompensaty można liczyć?

Kwota zasiłku pogrzebowego od kilku lat wynosi 4000 zł. Taką kwotę otrzymują członkowie rodziny zmarłego. Natomiast inne podmioty, jak pracodawca, gmina czy przyjaciele, mogą liczyć na zwrócenie kosztów, które nie będzie większe niż 4000 zł. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek Z-12 w ZUS-ie lub SR-26 w KRUS-ie razem z kompletem dokumentów w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. Prawo do zasiłku wygasa dopiero po przekroczeniu tego terminu. Jeśli z przyczyn niezależnych nie udało się tego zrobić, wniosek należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dotyczy to nietypowych sytuacji jak odnalezienie ciała po długim czasie. 

Załączniki dodawane do wniosku o zasiłek

Do wniosku o zasiłek trzeba także dodać akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego) oraz zaświadczenie płatnika o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne. Zasiłek pogrzebowy zostanie przekazany na konto lub przesłany pod wskazany adres w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Osoby, które organizują zmarłemu pochówek, mogą upoważnić wynajęty zakład pogrzebowy do złożenia wniosku. Wtedy zasiłek jest przekazywany bezpośrednio na konto zakładu.

śr. ocena 5 / głosów 5