Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

Według prawa rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy koszty utrzymania i wychowania mogą pokryć dochody z majątku dziecka. Konieczność płacenia alimentów wynika z przyjętej zasady równej stopy życiowej dzieci i rodziców. Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o takie świadczenie?

Rodzice mają obowiązek płacenia alimentów do momentu, aż dziecko się usamodzielni. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje tutaj żadnej granicy wieku, po której dana osoba utraci to świadczenie. Jeżeli pełnoletnie dziecko dalej się uczy, albo nie jest w stanie samo się utrzymać, na rodzicach wciąż spoczywa obowiązek alimentacyjny. Może trwać nawet do końca życia, jeśli ktoś nigdy się nie usamodzielni – na przykład z powodu niepełnosprawności.

Kto może wystąpić o alimenty?

O alimenty na rzecz dziecka może wystąpić rodzic, u którego przebywa małoletni – jeśli rodzice żyją w rozłączeniu. W przypadku rozwodu lub separacji prawnej sąd zwykle od razu orzeka o przyznaniu świadczenia. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i rodzic nie wspomaga go finansowo dobrowolnie, można żądać sądowego zobowiązania do płacenia alimentów.  Z pozwem o alimenty może wystąpić również dziecko, gdy osiągnie pełnoletność. Samo decyduje, czy przeciwko jednemu czy obojgu rodziców.

Alimentów trzeba zazwyczaj dochodzić drogą sądową. Pozew można złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego. Innym sposobem jest podpisanie przez rodziców umowy w formie aktu notarialnego.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kwota, jaka zostanie zasądzona, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, możliwości finansowych rodzica oraz jego osobistych starań o utrzymanie i wychowanie małoletniego. Usprawiedliwione potrzeby to dobre warunki mieszkaniowe, ubrania, pomoce naukowe, wyżywienie, leki. Przez możliwość finansowe rozumie się nie tylko dochody, ale także zarobki, które rodzic mógłby osiągnąć ze względu na posiadane kwalifikacje. Osobiste starania to po prostu czynny udział w opiece nad dzieckiem. Rodzic, który nie kontaktuje się z potomkiem i się nim nie interesuje będzie zapewne musiał płacić wyższe alimenty.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Jeśli rodzic zalega z alimentami, a prowadzona wobec niego egzekucja komornicza jest nieskuteczna albo przebywa on za granicą, można ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Warunkiem jest jednak nieprzekraczanie kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 złotych netto na osobę. Świadczenie przysługuje w wysokości odpowiadającej kwocie zasądzonych alimentów, ale nie może być wyższe niż 500 złotych – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Adwokackiej w Zabrzu.

Alimenty z Funduszu wypłacane są do ukończenia 18. roku życia (lub 25., jeśli dziecko kontynuuje naukę). Mogą również zostać przyznane bezterminowo w przypadku niepełnosprawności.

śr. ocena 5 / głosów 5