Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny jest formą urzędowego dokumentu, która ma za zadanie potwierdzić dokonanie czynności prawnej jeśli wymaga tego prawo, lub taka jest wola stron. W ten sposób zapewniane jest bezpieczeństwo obrotu prawnego w danej sprawie. Akt notarialny sporządza notariusz, który do tych czynności został upoważniony przez ministra sprawiedliwości.

Data i miejsce sporządzenia

Wytyczne dotyczące tworzenia aktów notarialnych zawarte zostały w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. W lewym górnym rogu aktu musi znajdować się numer repertorium, który informuje, w jakiej kancelarii został on sporządzony. Dokument ten zawiera także datę sporządzenia w postaci dnia, miesiąca i roku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, powinna znaleźć się także godzina rozpoczęcia oraz podpisania aktu. Te informacje mogą być zapisane zarówno słownie, jak i cyfrowo. Niezbędne jest także miejsce sporządzenia aktu notarialny. Kolejną kwestią jest umieszczenie imienia, nazwiska i siedziby kancelarii notariusza. Natomiast jeśli dokument został przygotowany przez jego następcę, muszą także znaleźć się jego dane.

Dane personalne stron oraz stosowne oświadczenia

Strony w postaci osób fizycznych podają swoje imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsca zamieszkania. Osoby prawne lub inne podmioty biorące udział w akcie, zobowiązane są podać nazwę i siedzibę. Na dokumencie notarialnym muszą znaleźć się także imiona, nazwiska i adresy osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli, pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu. Kolejnym niezbędnym punktem są oświadczenia stron odnoszące się do powołania się na okazane przy akcie dokumenty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ważną informacją jest stwierdzenie dotyczące tego, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisy oraz dodatkowe informacje

Notariusz zobowiązany jest sprawdzić, czy osoby obecne przy sporządzaniu aktu rozumieją treść oraz jego znaczenie i wyrażają na to zgodę. Jak dodaje ekspert z kancelarii notarialnych Jeziorskich w Zgierzu:

Na żądanie stron, lub przez nowe fakty i inne okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu, może zostać dołączone kolejne stwierdzenie.

Dokument notarialny musi być zakończony podpisami osób biorących udział w akcje oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu. Niezbędny jest także podpis notariusza oraz pieczęć z godłem państwowym. Na akcie musi znaleźć się także informacja o pobranych opłatach, a w szczególności o taksie notarialnej. Jeżeli dokument został sporządzony na kilku arkuszach, to powinny one być ponumerowane, parafowane i połączone.

śr. ocena 5 / głosów 4