Czym jest retencja danych?

Retencja, od łacińskiego słowa retentio, to termin oznaczający zatrzymanie. Obecny jest on również w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego. Czym jest retencja danych i w jakim celu się ją stosuje?

Retencja danych – podstawowa definicja?

Na czym polega retencja danych? Ogólnie określa się w ten sposób rutynowe przechowywanie przez operatorów telekomunikacyjnych (dostawców usług internetowych, operatorów telefonii komórkowych) informacji dotyczących wykonywanych w ramach sieci połączeń. Krótko mówiąc: usługodawcy ci przechowują dane o tym, kto, z kim i kiedy się łączyć. Dane tego typu zgodnie z prawem przechowywane są przez okres 2 lat od daty ich powstania i są udostępniane instytucjom uprawnionym do wzglądu do nich.

Jakiego rodzaju dane poddawane są retencji?

W ramach retencji danych przechowywane są dane niezbędne między innymi do ustalenia:

 • danych użytkowników korzystających z danego połączenia (zarówno inicjującego połączenie, jak i tego, do którego połączenie jest kierowane),
 • daty i godziny zainicjowania połączenia
 • czasu trwania połączenia
 • rodzaju połączenia
 • lokalizacji urządzenia końcowego

Zasadność retencji danych

W jakim celu przechowywane są dane telekomunikacyjne? To pytanie powinien zadać sobie każdy użytkownik wszystkich funkcjonujących sieci telekomunikacyjnych. O udzielenie odpowiedzi poprosiliśmy przedstawiciela firmy 4telpartner, specjalizującej się w prawie telekomunikacyjnym: – Celem retencji danych jest przechowywanie tych danych telekomunikacyjnych, które mogą stać się istotnym źródłem informacji i dowodem w sprawach karnych. Mogą one przykładowo zostać wykorzystane do określenia lokalizacji osoby podejrzanej o popełnienie czynu zabronionego w danym czasie na podstawie danych o wykonywanych przez nią połączeniach. Zgodnie z polskim prawem możliwe jest również wykorzystanie zatrzymanych w celach prewencyjnych, np. monitorowania aktywności osób, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą w przyszłości dopuścić się czynu zabronionego. W ten sposób służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą z wyprzedzeniem zdobyć informacje o planowanych zamachach terrorystycznych.

Jakie instytucje mogą korzystać z zatrzymanych danych?

Zatrzymane dane telekomunikacyjne mogą zostać udostępnione przez operatora telekomunikacyjnego następującym instytucjom:

 • Sądom
 • Prokuraturom
 • Policji
 • Straży granicznej
 • Żandarmerii Wojskowej
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Służbom skarbowym

Warto wiedzieć, że w przypadku sądów i prokuratur musi zostać zachowana jawność postępowania, tj. instytucje te muszą poinformować osoby, w których sprawie prowadzącą swoje postępowania, że zbierają ich dane telekomunikacyjne. Policja oraz pozostałe służby są z tego obowiązku zwolnione.

śr. ocena 5 / głosów 5