Jak sporządzić bilans roczny?

Każdemu przedsiębiorcy, nawet temu, który prowadzenie ksiąg rachunkowych zleca profesjonalistom, przyda się podstawowa wiedza o bilansie jako jednym z elementów sprawozdania finansowego, ponieważ odzwierciedla on efekty zarządzania majątkiem firmy. Umiejętne wykorzystanie informacji zawartych w bilansie pozwala na podejmowanie efektywnych decyzji biznesowych.

bilans-roczny

Bilans zamknięcia, zwany też bilansem rocznym, jest sprawozdaniem z sytuacji finansowej firmy sporządzanym na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wypadku na koniec roku obrotowego (kalendarzowego). Z punktu widzenia danej firmy ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest podstawą oceny funkcjonowania jednostki, rozliczenia należności dla US i dokonania podziału zysku. Bilans zamknięcia jest jednocześnie bilansem otwarcia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest sporządzany w momencie likwidacji firmy lub zmiany jej formy prawnej.

Jak prawidłowo sporządzić zestawienie obrotów i sald?

Przed sporządzeniem bilansu rocznego należy sporządzić zestawienie obrotów i sald, które bywa nazywane bilansem próbnym, ponieważ pozwala wychwycić błędy księgowe np. brak podwójnego zapisu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591. USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) zestawienie to powinno zawierać następujące elementy:

 • symbole albo nazwy kont (w zależności od metody stosowanej przez dane biuro rachunkowe);
 • salda kont zarówno na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • obroty za okres sprawozdawczy oraz narastająco od początku roku obrotowego,
 • salda na koniec danego okresu sprawozdawczego;
 • sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • sumę obrotów za dany okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego
 • sumę sald na koniec okresu sprawozdawczego dla którego sporządzamy to zestawienie.

Podstawowe zasady sporządzania bilansu rocznego

Bilans roczny sporządza się zgodnie ze znormalizowanym wzorem opublikowanym w załączniku do ustawy o rachunkowości – mówi specjalista z biura rachunkowego „Micash” z Wadowic.

Zgodnie z ustawą powinien też spełniać określone wymogi formalne,
a te są następujące:

 • powinien być sporządzony w języku polskim, a wartości wyrażone w polskiej walucie,
 • powinien zawierać wyraźne oznaczenie podmiotu gospodarczego, dla którego sporządzany jest bilans roczny,
 • dokładne określenie okresu sprawozdawczego i dnia, w którym sporządzany jest bilans,
 • powinien zawierać szczegółowy wykaz aktywów (majątku) i pasywów firmy (źródeł jego finansowania) wraz z określeniem ich wartości,
 • zgodnie z zasadą równowagi bilansowej sumy ogólne aktywów i pasywów muszą się równoważyć,
 • powinien zawierać podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg i osoby zarządzającej firmą lub jej prokurenta.

Nawet w sytuacji, gdy rachunkowość w firmie jest prowadzona przy użyciu komputera, najpóźniej na koniec roku obrotowego, należy wydrukować treść ksiąg rozrachunkowych
i przechowywać ją w formie papierowej.

śr. ocena 5 / głosów 5