Metody wyceny przedsiębiorstw

Precyzyjna wycena przedsiębiorstwa to sposób na oszacowanie jego rzeczywistej wartości, którą wyraża się w konkretnej jednostce pieniężnej. Ma to istotne znaczenie, jeśli daną firmę czeka zmiana formy prawnej czy restrukturyzacja finansowa. Wycena przedsiębiorstwa jest również niezbędna w przypadku sprzedaży, fuzji czy przejęcia firmy. Jakie wyróżniamy metody wyceny przedsiębiorstw i czym się one charakteryzują?

wycena-przedsiebiorstwa

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw

Metody dochodowe to jedne z najpowszechniej wykorzystywanych i zarazem najdokładniejszych sposobów na określenie wartości przedsiębiorstwa. Metoda dochodowa bazuje na przekonaniu, iż wartość danego przedsiębiorstwa zależy od realnych zysków, jakie jest w stanie ono przynieść w przyszłości. Innymi słowy jest to wartość opierająca się na korzyściach finansowych, które odniosą właściciele danego podmiotu. Różne są przy tym sposoby określenia przyszłych dochodów wycenianego przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się m. in. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych bądź też zysków lub dywidend. Najczęściej bazuje się tu na bilansie przepływów, które pozwalają oszacować, jakie strumienie pieniężne generuje dana firma.

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Tradycyjnym sposobem wyceny przedsiębiorstwa jest określenie jego wartości na podstawie posiadanego majątku. Pod uwagę bierze się wszelkie zasoby, takie jak pieniądze, środki rzeczowe, a także nakłady pracy. Kluczowe znaczenie ma tutaj różnica między aktywami i pasywami danej firmy. Metody majątkowe dzielą się przy tym na sposoby wyceny bazujące na wartości księgowej, odtworzeniowej oraz likwidacyjnej. Metoda księgowa bazuje na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o wielkość aktywów pomniejszonych o wartość zobowiązań. W przypadku metody odtworzeniowej szacuje się z kolei wydatki na odtworzenie majątku firmy – to przesłanka istotna dla kupujących i tworzących przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli chodzi o metodę likwidacyjną, to znajduje ona zastosowanie w sytuacji, gdy działalność nie jest kontynuowana i pozwala na określenie zysków ze sprzedaży firmy pomniejszonych o zobowiązania wynikające z faktu likwidacji.

Inne metody wyceny przedsiębiorstw

Do innych metod wyceny przedsiębiorstwa zaliczamy metody mieszane i porównawcze.

Metoda porównawcza to cała grupa różnych sposobów wyceny przedsiębiorstwa, które bazują na porównaniu dochodów danej firmy z wynikami finansowymi osiąganymi przez inne podmioty. – Tłumaczy przedstawiciel Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych Taksator s. c. w Częstochowie. – Pierwszym krokiem jest tu wybór wskaźnika, a także porównywalnych spółek. Na tej podstawie szacuje się wartość przedsiębiorstwa. Istnieją również metody mieszane, gdzie bierze się pod uwagę przesłanki związane ze wspomnianymi wcześniej metodami: dochodową oraz majątkową.

Wyceną przedsiębiorstwa powinien zająć się profesjonalny rzeczoznawca majątkowy. Warto przy tym pamiętać, że wybór właściwego sposobu określenia wyceny przedsiębiorstwa zależy od różnych kryteriów, w tym jego kondycji oraz celu takiego działania.

śr. ocena 5 / głosów 5