Przepisy dotyczące odzieży roboczej

Używanie odzieży roboczej jest wymagane w niektórych zawodach, a jej właściwości są ściśle określone przez prawo pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi obuwia oraz odzieży roboczej ze względu na szczególne wymagania – technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w przypadku gdy odzież pracownika może ulec zniszczeniu i zabrudzeniu. Przyjrzyjmy się bliżej rodzajowi i przepisom dotyczącym odzieży roboczej.

Klasyfikacja odzieży roboczej

Odzież robocza jest używana często w specyficznych zawodach. Można ją podzielić na:

  • Odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi – stosowaną np. w zakładach wodociągowych, w laboratoriach klinicznych i diagnostycznych, w stacjach dializ, w zakładach produkcji żywności, przy usuwaniu odpadów oraz w rolnictwie. Chroni ona przed bezpośrednim kontaktem z pyłami, cieczami i aerozolami, a produkowana jest z materiałów łączących cechy ochronne i dobre właściwości użytkowe. Często powleczona jest poliuretanem i laminowana foliami lub membranami.
  • Odzież chroniącą przed wysokimi temperaturami – używaną głównie przez strażaków, wykonaną z materiałów niepalnych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.
  • Odzież chroniącą przed opadami atmosferycznymi – noszoną przez pracowników budownictwa, służby porządkowe, a także rolników. Wodoszczelna, z niskim oparem pary wodnej, który sprzyja zachowaniu komfortu cieplnego.
  • Odzież chroniącą przed szkodliwymi substancjami chemicznymi – używaną przez pracowników zakładów chemicznych, farmaceutycznych, warsztatów lakierniczych oraz w budownictwie, gdzie kontakt ze szkodliwymi substancjami jest na porządku dziennym. Są to wszelkiego rodzaju kombinezony, specjalne kurtki, bluzy oraz spodnie. Odzież tego rodzaju jest klasyfikowana w oparciu o trzy kryteria – intensywność działania substancji chemicznej na odzież, intensywność oddziaływania oraz stan skupienia danej substancji.

Najważniejsze przepisy dotyczące odzieży roboczej

Obuwie oraz odzież roboczą w odpowiednich rozmiarach powinien zapewnić pracodawca nieodpłatnie. Do jego obowiązków należy również jej pranie (aczkolwiek może ono być wykonywane przez pracownika na koszt pracodawcy), naprawa, odpylanie i odkażanie. Nie może tymi czynnościami obarczać pracownika w sytuacji skażenia odzieży środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, a także materiałami, które są biologicznie zakaźne. Według przepisów prawa pracy pracownik powinien otrzymać odzież przed podjęciem pracy na danym stanowisku, a przydział należy odnotować w jego imiennej karcie ewidencyjnej.

Ponadto odzież robocza dostarczona przez pracodawcę powinna być zgodna z Polskimi Normami, mieć odpowiednie właściwości użytkowe i być dostosowana do cech fizycznych danego pracownika, takich jak: wzrost, waga i rozmiar obuwia – zauważa ekspert z firmy Rotex z Krakowa, która zaopatruje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych w najwyższej jakości sprzęt chroniący zdrowie ich pracowników.

Okres używalności odzieży roboczej zależy od konkretnych warunków pracy, jakie panują w danym środowisku, np. do stosowanej technologii, stanu maszyn, stopnia brudzenia i niszczenia odzieży. Należy również pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobligowany do oddania odzieży pracodawcy. Jeżeli nie utraciła ona swoich właściwości i nie upłynął jeszcze okres jej używalności można ją powtórnie przydzielić kolejnemu pracownikowi (za wyjątkiem obuwia oraz bielizny osobistej).