Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz jest powołanym przez ministra sprawiedliwości prawnikiem upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych. Do jego obowiązków należy czuwanie nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, a także osób, które mogą odczuć skutki prawne tych czynności. Zakres usług, które mogą oferować kancelarie notarialne, został dokładnie określony w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Jest to zawód zaufania publicznego.

Sporządzanie aktów notarialnych

Akty notarialne są to dokumenty mające charakter urzędowy, które poświadczają dokonanie czynności prawnych. Najczęściej dotyczą umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Notariusz może sporządzić akt notarialny, jeśli wymaga tego prawo lub taka jest wola stron. Jest to dokument niezbędny przy umowie o dożywocie, zniesieniu współwłasności nieruchomości, podziale spadku, podziale majątku, umowie małżeńskiej majątkowej czy oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania służebności lub hipoteki.

Poświadczenia notarialne

Notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego i testamentowego z wyjątkiem testamentów szczególnych. Do jego zadań należy także sporządzanie protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu, a także wydawanie zaświadczeń wykonawcom testamentu. Ponadto notariusz sporządza poświadczenia własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu czy zgodności odpisu, jak również poświadczenia wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie oświadczenie mogące mieć skutki prawne.

Sporządzanie protokołów

Usługi notariusza potrzebne są także do spisywania protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek, a także innych osób prawnych. Notariusz sporządza także protokoły stwierdzające przebieg określonych czynności i zdarzeń, które wywołują skutki prawne. Są to na przykład czynności polegające na stawiennictwie lub niestawiennictwie stron oraz złożonych przez nie oświadczeń. Specjalista z kancelarii notarialnej Tomasz Zapart w Katowicach dodaje:

Do zadań notariusza należy także przyjmowanie na przechowanie różnego rodzaju dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy w celu wydania ich wskazanej osobie lub jej następcy prawnemu. Udokumentowaniem tych czynności jest prowadzone przez notariusza specjalne konto bankowe oraz spisanie protokołu.

Notariusz sporządza także protesty weksli i czeków stosując przepisy prawa właściwe dla tych czynności.

śr. ocena 5 / głosów 5