Wyprowadzanie zaległości podatkowych. Przebieg procesu

Wyprowadzanie zaległości podatkowych zdarza się nawet tym najbardziej zorganizowanym właścicielom firm. Przedsiębiorca, pochłonięty pracą na rzecz rozwoju biznesu, może bowiem zaniedbać stosunki z Urzędem Skarbowym. Zdarza się najlepszym, najważniejsze w takiej sytuacji jest to, aby jak najszybciej uregulować istniejące zaległości i nie doprowadzać do narastania nowych. Jak to zrobić?

zaleglosci-podatkowe

Zaległości podatkowe

Jeśli przedsiębiorca sam zajmuje się księgowością lub powierzył te obowiązki osobie, która jest niekompetentna, wówczas mogą pojawić się zaległości księgowe.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Biura Księgowego ASK-Finance z Katowic:

Jeśli zaległości księgowe nie zostaną wykryte na czas, prowadzą do zaległości podatkowych. Jak mówi art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa to sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie. W konsekwencji powstaje obowiązek uiszczenia zaległej kwoty wraz z dodatkowo naliczonymi odsetkami za powstałą zwłokę. A w sytuacjach ekstremalnych, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, może dojść do nałożenia na podatnika z zaległością kary grzywny lub nawet więzienia. Nie warto zatem podejmować takiego ryzyka i od początku powierzyć sprawy księgowe swojej firmy rzetelnym i kompetentnym specjalistom z biura rachunkowego.

Zaległości podatkowe mogą zostać wykryte w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej bądź w trakcie zwykłych czynności sprawdzających. Wówczas, w odniesieniu do niektórych wykroczeń i ewentualnych przestępstw skarbowych, można jeszcze podjąć próbę zapobieżenia przykrym konsekwencjom karnym, powstałym na skutek zaległości księgowych i podatkowych. Taką możliwość daje prawo zawarte w przepisach Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej. Aby z niej skorzystać, należy przede wszystkim jak najszybciej usunąć wszelkie zaległości księgowe. Następnie złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe. Po dokonaniu powyższych czynności można skorzystać z instytucji czynnego żalu. Należy jednak pamiętać, iż procedura ta nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacenia ustawowych odsetek, które zostały naliczone od terminu płatności. Instytucja czynnego żalu chroni bowiem jedynie przed konsekwencjami karnymi skarbowymi.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Jeśli już zaległości zostaną wykryte, należy je jak najszybciej uregulować. Wówczas warto zwrócić się do doświadczonego biura księgowego, które oferuje wyprowadzanie zaległości podatkowych. Tylko fachowcy są bowiem w stanie właściwie, sprawnie i skutecznie przeprowadzić ten proces. Najlepiej jest, zgłosić się do nich zaraz po wykryciu zaległości.

Doświadczeni księgowi rozpoczynają proces wyprowadzania zaległości podatkowych od rzetelnego audytu całej dotychczasowej dokumentacji. Audyt umożliwia bowiem dokonanie weryfikacji jej zgodności z wymogami prawnymi oraz obowiązującymi standardami. Pozwala także na ustalenie dokładnych kwot zaległych na rzecz fiskusa. Następnie na podstawie informacji uzyskanych w trakcie kontroli, specjaliści podejmują dalsze, odpowiednie działania w celu uregulowania stosunku z Urzędem Skarbowym i odzyskania przez przedsiębiorcę pełnej sprawności księgowej. Spośród tych działań najważniejszymi są sporządzenie właściwych zaległych deklaracji i korekt oraz usunięcie wykrytych w trakcie audytu nieprawidłowości. Wiele biur oferuje także usługę polegającą na reprezentowaniu klienta w kontakcie z urzędem. Wówczas cała procedura wyprowadzania zaległości podatkowych jest przeprowadzana przez fachowców, przedsiębiorca zaś może skupić się już tylko na swoich obowiązkach.

śr. ocena 5 / głosów 5