Zakres pomiarów środowiska pracy

Aby miejsce pracy było przyjazne pracownikom, trzeba sprawdzać jakość panujących tam warunków. W tym celu wykonuje się pomiary środowiska pracy, na podstawie których można ocenić poziom ryzyka zawodowego w danym zakładzie. Sprawdźcie jaki jest ich zakres.

Obowiązek pracodawcy

Badania i pomiary czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych występujących w środowisku pracy stanowią podstawę do oceny ryzyka zawodowego. Muszą one zostać przeprowadzone nie później, niż w ciągu miesiąca od momentu uruchomienia zakładu pracy, jeśli istnieje przypuszczenie, że panujące tam warunki mogą być szkodliwe. Takie obowiązki nałożone są przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). O wynikach pomiarów trzeba poinformować wszystkich pracowników. Trzeba je także wpisać do karty badań i pomiarów.

-Pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują na stanowiskach pracy. Należy wpisywać do niego także bieżące wyniki przeprowadzanych pomiarów i badań. W przypadku likwidacji zakładu trzeba przekazać rejestr i karty badań odpowiedniemu inspektoratowi sanitarnemu – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę EKOLAB.

Rejestry przechowywać należy przez 40 lat od daty ostatniego wpisu, a wyniki badań i pomiarów przez 3 lata, licząc od daty ich przeprowadzenia.

Zakres pomiarów

W ramach pomiarów środowiska pracy wykonuje się pomiary:

  • szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych i pyłów,
  • czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • pyłów zawierających azbest,
  • mikroklimatu zimnego lub gorącego,
  • hałasu,
  • hałasu ultradźwiękowego,
  • drgań mechanicznych miejscowych i ogólnych.

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria posiadające akredytację w tym zakresie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

śr. ocena 5 / głosów 3