Dostosowanie maszyn i urządzeń do zgodności z DM

Przed każdym pracodawcą stoi wymóg stworzenia bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska dla pracowników. Chodzi tu o przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy, czego podstawą są bezpieczne i sprawne instalacje, urządzenia i maszyny. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy tak ważną rolę w produkcji odgrywa automatyka przemysłowa. Co warto wiedzieć na temat bezpieczeństwa i zgodności maszyn z DM?

maszyny-przemysłowe

Zgodność urządzeń z DM – co to znaczy?

Aby miejsce pracy było bezpieczne i zdrowe, należy zadbać o odpowiednio zaprojektowane stanowiska i urządzenia. Bezpieczeństwo maszyn leży w interesie pracowników i pracodawców, ale jest to również wymóg prawny wynikający z regulacji unijnych. Podstawę stanowi tu Dyrektywa Maszynowa, w skrócie DM, która służy ujednoliceniu przepisów dotyczących wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń. W dyrektywach zawarte zostały zasady badania, oceny i certyfikacji maszyn.  Za spełnienie tych wymagań zasadniczych odpowiada producent, który może wprowadzić do obrotu wyłącznie te urządzenia, które zgodne są z DM. Obecnie obowiązująca Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE obejmuje szereg warunków, jakie trzeba spełnić, by dana maszyna została uznana za bezpieczną. Chodzi tu m. in. o wyeliminowanie ryzyka i zagrożeń związanych np. z pożarem, wybuchem czy hałasem oraz zastosowanie wyłączników awaryjnych i zabezpieczeń mechanicznych. Dużą wagę przywiązuje się również do odpowiedniego użytkowania maszyn oraz ich oznakowania i konserwacji. Warto zaznaczyć, że z Dyrektywą Maszynową związane są normy, takie jak PN-EN ISO 12100.

Jak dostosować maszyny do zgodności z DM?

Na czym dokładnie polega dostosowywanie maszyn do zgodności z Dyrektywą Maszynową? Jest to złożony proces, którym zajmują się profesjonalne firmy specjalizujące się w automatyce przemysłowej, jak np. PG Systems. Podstawą w dostosowaniu urządzeń do zgodności z DM jest przeprowadzenie szczegółowego audytu bezpieczeństwa maszyn produkcyjnych. Jakie czynności wykonuje się w ramach audytu?

  • Inwentaryzacja maszyn – ocena konstrukcji, działania układów i wyposażenia, w szczególności elementów bezpieczeństwa;
  • Identyfikacja i ocena zagrożeń;
  • Przygotowanie protokołu z audytu z wykazem niezgodności urządzenia z wymaganiami;
  • Sporządzenie listy kontrolnej do badań zgodności z DM.

Profesjonalna firma przygotowująca audyt zaproponuje możliwe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa maszyn. W tym celu wykonuje się specjalne pomiary, testy funkcjonalne, weryfikację i walidację systemów zabezpieczeń, a w końcu modernizacje maszyn. Wszystko to umożliwia sprawne i rzetelne dostosowanie maszyn i urządzeń do zgodności z DM.

śr. ocena 5 / głosów 5