Jak wyglądają badania wstępne do pracy?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek stawienia się na badania wstępne do pracy. Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy, pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków. Na czym polegają wstępne badania lekarskie? Czy trzeba się do nich specjalnie przygotować? I wreszcie – kto pokrywa ich koszt?

Kto wydaje skierowanie na badania wstępne do pracy?

Skierowanie na badania wstępne do pracy wydaje pracodawca, który również zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pokrywa ich koszt. Skierowanie musi być przygotowane w dwóch egzemplarzach. Jedno z nich otrzymuje pracownik, drugie jest przechowywane w aktach zatrudnianej osoby.
Na skierowaniu powinny się znaleźć następujące informacje:

  • rodzaj badania profilaktycznego,
  • stanowisko pracy, które ma objąć dana osoba,
  • opis warunków pracy, z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, czynników uciążliwych oraz innych, które mogą być związane ze sposobem wykonywania pracy. Należy zaznaczyć stopień narażenia na te czynniki oraz załączyć aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia dotyczących wskazanego stanowiska.

Procedura badań wstępnych do pracy

Przejdźmy do sedna tematu, czyli procedury badań wstępnych do pracy. Jak wyglądają takie badania? W rejestracji zostaje spisany wywiad zdrowotny i tam pacjent może otrzymać skierowania na dodatkowe badania, zgodnie z opisanym stanowiskiem pracy. Dodatkowe badania mogą obejmować:
  • badania laboratoryjne,
  • badania specjalistyczne (laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne, jak też psychotesty dla kierowców i osób zatrudnionych w magazynach na wózkach widłowych).
Następnym etapem jest badanie profilaktyczne, czyli badanie ciśnienia oraz ogólne badanie organizmu. Pacjent stawia się na nie dopiero po wykonaniu wszystkich dodatkowych badań, jeśli takie zostały zlecone w rejestracji Centrum Medycyny Pracy.
Jeżeli  pracownik ma pozytywne wyniki badań, otrzymuje od lekarza orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku.
Co istotne, badania mają określoną datę ważności! Po jej upływie, należy stawić się na badania okresowe. Zaświadczenie jest wypisywane dla konkretnego pracodawcy (jego nazwa i dane znajdują się na dokumencie). Co za tym idzie, jeżeli pracownik zmieni miejsce pracy, będzie musiał ponownie wykonać badania. Przy zmianie stanowiska pracy, mogą zmienić się jej warunki lub pracownik może stać się osobą decyzyjną. Badanie należy również powtórzyć w przypadkach zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni. Trzeba przynieść ze sobą zaświadczenie z informacją od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia.

Czy można odwołać się od orzeczenia lekarskiego?

Może się zdarzyć, że lekarz medycyny pracy stwierdzi istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W takiej sytuacji zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą odwołać się od wystawionego zaświadczenia. W terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia należy złożyć odwołanie z uzasadnieniem swojego stanowiska. Lekarz, który wykonywał badanie, przekaże odwołanie do właściwych podmiotów, czyli:

  • wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce świadczenia pracy albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której ma zostać zatrudniony pracownik,
  • instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, kiedy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
  • Centrum Naukowego Medyny Kolejowej, kiedy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy,
  • podmiotu leczniczego utworzonego i wyznaczonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Jeden z tych podmiotów dokona ponownego badania w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Orzeczenie lekarskie, które jest wydane w trybie odwołania, jest ostateczne.

śr. ocena 5 / głosów 5