Czym zajmuje się zarządca nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek wybrać zarządcę nieruchomości lub zlecić zarządzanie wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się kompleksową obsługą nieruchomości. W przypadku, gdy zlecamy zarządzanie osobie trzeciej musimy zadbać o umowę, w której zawarte będą wszystkie obowiązki zarządcy. Sprawdźmy, czym zajmuje się zarządca nieruchomości.

wspólnota mieszkaniowa

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarząd wspólnoty powinien wybrać zarządcę lub zlecić zarządzanie profesjonalnej firmie.

Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych powinno obejmować czynności z zakresu obsługi administracyjnej i zarządczej, obsługi technicznej, księgowej, finansowej oraz prawnej – mówi ekspert z Adminion Nieruchomości z Poznania, która specjalizuje się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami oraz w optymalizacji kosztów nieruchomości.

  • Obsługa administracyjna i zarządcza obejmuje takie czynności jak planowanie oraz kontrolowanie funkcjonowania budynku, sprawne organizowanie i przeprowadzanie zebrań wspólnoty, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku, zaopatrzenie w media, itp.
  • Obsługa techniczna to m.in. zapewnienie całodobowego pogotowia technicznego, sprawne usuwanie pojawiających się awarii, nadzorowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych czy zapewnianie okresowych przeglądów technicznych.
  • Obsługa księgowa i finansowa obejmuje prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, monitorowanie kosztów i płatności czy windykację należności.
  • Obsługa prawna to takie czynności jak rozwiązywanie problemów prawnych czy weryfikacja podpisywanych umów.

Różnice pomiędzy zarządem wspólnoty a zarządcą nieruchomości

Zarządcą nieruchomości może być osoba fizyczna lub profesjonalna firma. Posługiwać się tytułem zawodowym zarządcy mogą tylko upoważnione osoby, które zdały odpowiednie egzaminy oraz zostały wpisane do rejestru zarządców nieruchomości. Rejestr taki prowadzony jest przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Natomiast u osób zasiadających w zarządzie wspólnoty nie jest to wymogiem. Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Inaczej wygląda też odpowiedzialność prawna zarządu i zarządcy nieruchomości. Zarząd wspólnoty musi działać zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiednio zarządzać nieruchomością. Zarządca nieruchomości oprócz odpowiedzialności prawnej za wykonywane codziennych czynności może być również postawiony przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Zlecając zarządzanie osobie trzeciej np. profesjonalnemu zarządcy nieruchomości w Poznaniu, mieszkańcy niekiedy obawiają się, że stracą kontrolę nad tym, co dzieje się z nieruchomością. Jednak jest to błędne myślenie, ponieważ mają oni możliwość kontroli oraz pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty, w tym w wyciągi bankowe, faktury i umowy.

śr. ocena 5 / głosów 1