Geodezyjne wytyczanie obiektów

Przed rozpoczęciem realizacji danego projektu architektonicznego, konieczne jest wcześniejsze odpowiednie przygotowanie placu budowy. Podstawową czynnością wykonywaną na tym etapie jest geodezyjne wytyczenie obiektu.

geodeci

Czym jest geodezyjne wytyczanie obiektu?

Każdy projekt budynku lub obiektu budowlanego obejmuje nie tylko jego wygląd i parametry, ale również jego położenie w granicach działki budowlanej i względem sąsiadujących budynków oraz innych obiektów – zarówno tych już istniejących, jak i znajdujących się dopiero w fazie budowy. Geodezyjne wytyczanie obiektów stosowane jest w szczególności w przypadku:

  • Terenów zakładów przemysłowych – wytyczane są granice zewnętrze zakładu, granice rezerwy terenowe, granice obszarów przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców
  • Terenów kolejowych – granice zewnętrze obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy i skrzyżowania, urządzenie techniczno-kolejowe oraz towarzyszące obiekty inżynierskie
  • Dróg – granice zewnętrzne pasów drogowych, charakterystyczne punkty osi i korony drogi, skrzyżowania, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia techniczno-drogowe (np. oświetlenie, sygnalizacje świetlne)
  • Cieków wodnych – granice pasa cieku, oś i linie brzegowe kanałów, linie zalewowe zbiorników wodnych, linie brzegowe (w przypadku regulacji rzeki), budowle inżynierskie, takie jak zapory wodne.
  • Robót ziemnych – granice robót ziemnych, granice tarasów, charakterystyczne punkty skarp, punkty wysokościowe
  • Przewodów podziemnych, naziemnych i napowietrznych – wytyczane są osie przewodów w płaszczyźnie pionowej i poziomej, rozgałęzienie i podłączenie, podpory
  • Budynków, budowli oraz urządzeń o zastosowaniu przemysłowym – wyznaczeniu podlegają głównie punkty obiektów, oznaczające położenie danego obiektu, jego głównych osi oraz osi elementów łączących obiekty w jedną całość
  • Punkty wysokościowe

Geodezyjnego wytyczania obiektów podjąć się może tylko specjalista posiadający kwalifikacje i uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii – profesjonalne usługi w tym zakresie znajdziemy w ofercie firmy Geomap.