Na czym polega kontrola instalacji gazowych?

Kontrola instalacji gazowych jest, obok oczywiście poprawnego ich zamontowania, gwarantem bezpieczeństwa budynku, a więc i wszystkich, którzy w nim mieszkają lub pracują. Z racji dużej wagi przeglądów instalacji są one obowiązkowe, o czym zdają się zapominać zwłaszcza właściciele budynków jednorodzinnych. Na czym polega kontrola instalacji gazowej? Czy jest czego unikać?

kontrola-instalacji-gazowych

Kto może dokonywać kontroli?

Prawo stanowi, że: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Wbrew powszechnemu mniemaniu, a nawet opiniom niektórych „fachowców”, kontroli podlegają wszystkie budynki wyposażone w instalację gazową. Tak, nawet te jednorodzinne i zagrodowe.

Kto może być osobą kontrolującą? Według informacji pochodzących z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego są to „osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce”. Nie musi to być zatem gazownik, a np. kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami. Usługi takie świadczy chociażby Zakład Usług Kominiarskich Janusz Mitas.

Zakres kontroli

Kontrola instalacji gazowych polega, najogólniej mówiąc, na sprawdzeniu szczelności aparatów gazowych (pieców, kuchenek i innych urządzeń na gaz). Pomiaru dokonuje się między sprzętem a gazomierzem. Bardziej precyzyjnie określają to akty prawne. W ich myśl sprawdzeniu podlegają przejścia przyłączy przez ścianę budynku. Szczelność sprawdza się w miejscach połączeń przewodów z armaturą, gazomierzem i urządzeniami. Kontrola instalacji gazowych powinna odbywać się zarówno przy kurkach zamkniętych, jak i otwartych. Ponadto przegląd obejmuje dostęp do zaworów i kurków, stężenie gazu w pomieszczeniach piwnicznych, stan gazomierza, stan urządzeń gazowych (poprawność procesu spalania np. w kuchence).

Warto wiedzieć, że kontroler, który wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, powinien zapoznać się z dokumentacją z poprzednich wizyt, protokołami odbioru remontów oraz wszelkimi zgłoszeniami lokatorów budynku. Sprawdzenie powinno również kończyć się spisaniem protokołu, który posłuży jako punkt odniesienia podczas kolejnej kontroli.