Przygotowanie gruntu pod budowę dróg

Drogi, niezależnie od swej wielkości, są podstawowym elementem krajowej infrastruktury. Ich zadaniem jest zapewnienie swobody transportu między różnymi punktami. Samo połączenie miejsc siecią dróg nie jest jednak wystarczające, drogi powiem powinny mieć odpowiednią przepustowość oraz być wykonane w sposób gwarantujący ich wysoką jakość i bezpieczeństwo jazdy. Oto jak wygląda proces przygotowań do budowy dróg.

budowa drog

Etap pierwszy – wyznaczenie dróg

Drogi, podobnie jak wszystkie inne obiekty znajdujące się w przestrzeni miejskiej, muszą zostać zaprojektowane – ich budowa przeprowadzana jest ściśle według planu. Przed przystąpieniem do budowy koniecznie jest dokładne wyznaczenie przebiegu drogi w prawdziwym terenie zgodnie z projektem.

Etap drugi – usunięcie wierzchniej warstwy ziemi

Po wyznaczeniu przebiegu trasy z danego terenu usuwana jest przy pomocy ciężkiego sprzętu wierzchnia warstwa próchnicy – tak zwanego humusu. Jeśli projekt zakłada budowę nowej drogi na miejscu już istniejącej, usuwane są wszystkie warstwy starej konstrukcji.

Etap trzeci – wyrównanie terenu

Droga powinna być budowana na równym terenie – po usunięciu humusu lub skruszeniu warstwy starej drogi, teren pod nową trasę powinien zostać dokładnie wyrównany. W procesie tym usuwane są resztki próchnicy i pozostałości starego asfaltu, których nie udało się zebrać w poprzednim etapie.

Etap czwarty – stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu polega na dokładnym wymieszaniu ziemi z substancjami stabilizującymi, takimi jak cement, wapno czy popioły. Powodują one zmianę struktury naturalnego gruntu, sprawiają, że nabiera on odpowiednich właściwości nośnych. Po wymieszaniu gruntu z wymienionymi materiałami, dokonuje się jego zagęszczenia przy pomocy walców i równiarek – jednocześnie grunt zostaje wyprofilowany zgodnie z projektem. Ustabilizowany grunt wymaga kilkudniowej pielęgnacji przy pomocy wody – po tym czasie przechodzi on kontrolę jakości.

Etap piąty – budowa drogi

Ustabilizowany grunt jest gotowy do położenia na nim kolejnych warstw drogi, w tym zewnętrznej warstwy ścieralnej.

Kompleksowy usługi z zakresu przygotowania gruntu pod budowę dróg oferuje firma Usługi Remontowo-Budowlano-Transportowe Agnieszka Bacławska.