Zasady BHP na budowie

Każde roboty budowlane wymagają skrupulatnego przestrzegania zasad BHP. Tylko wtedy praca będzie przebiegać bez narażenia zdrowia i życia zatrudnionych na budowie robotników. Co ważne, za bezpieczeństwo pracy odpowiada zarówno pracodawca, jak i zatrudnieni pracownicy. Dlatego tak ważne jest zaznajomienie się z zasadami BHP i stosowanie się do nich bez wyjątku.

bhp na budowie

Bezpieczna praca – poznaj obowiązujące zasady

Zasady BHP obowiązują nie tylko ludzi pracujących na budowie, ale również wszelkie osoby ją wizytujące – mówi nasz ekspert z firmy Ribet Sp. z o.o. Jakich reguł zatem należy przestrzegać? Pierwsze przepisy dotyczą nowych pracowników, których należy wprowadzić do pracy, przedstawić w jaki sposób poruszać się po budowie i korzystać z wewnętrznego transportu. Następnie przydzielane jest im obuwie i odzież robocza, a także środki ochrony indywidualnej, jeśli takie są konieczne, np. zabezpieczające przed hałasem czy pyłami. Pracownicy muszą także poznać obsługę urządzeń technicznych i procedury udzielania pierwszej pomocy, aby w razie potrzeby móc szybko udzielić niezbędnego ratunku. Kolejnym krokiem jest zaznajomienie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, a także z zagrożeniami, jakie na budowie mogą wystąpić, aby wiedzieć, w jaki sposób ich unikać. Każdy pracownik dowiaduje się o ryzyku zawodowym i jest zobowiązany do informowania kierownika budowy o wszelkich zagrożeniach, które się na niej pojawią. Poza przygotowaniem pracowników do pracy istotne są zasady BHP odnoszące się do samej pracy. Należy wybierać technologie i procedury o najmniejszej szkodliwości dla ludzi, dobierać środki do robotników i dbać o ich odpowiedni stan techniczny oraz o czystość. Unikanie zagrożeń i dbanie o bezpieczną pracę pozwoli bez niepotrzebnych zajść realizować zaplanowane działania.

Kierownik budowy koordynatorem bezpieczeństwa pracy

Najważniejszą osobą na budowie jest kierownik budowy, będący koordynatorem bezpieczeństwa pracy. Ma prawo wyznaczyć pracownika do realizacji działań koordynacyjnych, jednak to on zawsze będzie odpowiadać za bezpieczeństwo pracy oraz ochronę zdrowia robotników. Dlatego musi w sposób szczegółowy zaplanować i zorganizować proces budowy, ustalając metody pracy, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wyznaczając terminy realizacji. Do jego zadań należy także wyposażenie budowy w niezbędne materiały, urządzenia i środki ochrony, jak również zatrudnienie pracowników.

Znaki bezpieczeństwa na budowie

Bezpieczna budowa powinna być właściwie oznakowana przy pomocy znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu oraz informacyjnych. Konieczne jest również wyznaczenie ciągów dla ruchu pieszego, a strefy, w których używa się sprzętu ciężkiego, należy wyeksponować specjalnymi taśmami bezpieczeństwa. Takie działania bez wątpienia wyeliminują wiele zagrożeń, które mogą pojawić się na budowie.