Funkcja inwestora zastępczego. Obowiązki i uprawnienia

Mianem inwestora zastępczego określamy osobę lub firmę, która podczas realizacji danej budowy działa w imieniu inwestora. Rola inwestora zastępczego może ograniczać się do działań związanych wyłącznie bezpośrednio z budową lub obejmować cały proces realizacji inwestycji. Współcześnie coraz częściej osobę taką nazywamy managerem projektu.

inwestor zastepczy

W polskim prawie wciąż nie funkcjonuje ustawowa definicja inwestora zastępczego – zauważa nasz rozmówca z firmy LARGO HALE. Dokładne określenie jego obowiązków będzie więc możliwe w odniesieniu do obowiązków właściwego inwestora, którego na podstawie zawartej umowy, ma on zastępować.

Zakres obowiązków inwestora zastępczego

Zakres kompetencji i obowiązków inwestora zastępczego należy zawsze dokładnie określić w umowie. Będzie też różnił się w zależności od momentu, w którym ma on włączyć się w proces inwestycyjny.

Inwestor zastępczy na etapie projektowym

Jeśli inwestor zastępczy ma wspierać inwestycję już podczas jej planowania, można powierzyć mu organizację przetargu na projektanta, uzyskanie wymaganych dokumentów urzędowych (pozwolenie na budowę itd.), odbiór prac projektowych i rozliczenie z firmą wykonującą projekt.

Inwestor zastępczy w realizacji projektu

Na etapie realizacyjnym, przyjęło się upoważniać inwestora zastępczego do organizacji przetargu na generalnego wykonawcę i przekazanie mu terenu budowy wraz z dokumentacją; zawiadomienia odpowiednich urzędów o rozpoczęciu prac budowlanych; nadzoru inwestorskiego, kontroli jakości prowadzonych robót oraz odbioru poszczególnych instalacji i całości robót.

Inwestor zastępczy odpowiada ponadto z zachowanie przepisów BHP na terenie prowadzonych robót. Zajmuje się także dokumentacją rozliczeniową, w tym fakturowaniem i raportuje informacje na temat zapotrzebowania finansowego właściwemu inwestorowi. Właśnie manager projektu czuwa nad właściwym przepływem informacji między projektantem, wykonawcą, a inwestorem.