Jak prowadzić pełną księgowość? Księgi handlowe

Każdy, kto miał choć raz do czynienia z księgowością, zdaje sobie sprawę, jak wymagająca jest to dziedzina i jak duża odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy się nią zajmują. Dotyczy to zwłaszcza pełnej księgowości. Co kryje się pod tym terminem i na kim spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Szczegóły w naszym artykule.

pełna księgowość - księgi handlowe

Pełna księgowość – co to jest?

Mówiąc w skrócie, to najbardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej. Inne stosowane określenia to: księgi handlowe, pełna rachunkowość, księgi rachunkowe czy księgowość kontowa. Pełna księgowość wymaga rejestracji w księgach wszystkich zdarzeń gospodarczych, rozliczeń z kontrahentami, operacji bankowych, a także ewidencji wpływów i wypływów z kasy. Generalnie konieczność ta wynika z obowiązku dokumentowania działalności firmy, które jest warunkiem prawidłowego rozliczenia z fiskusem. Prostsze niż księgi handlowe rodzaje księgowości to karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

Pełna księgowość – dla kogo?

Polskie prawodawstwo wskazuje kilka grup podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Po pierwsze, są to spółki handlowe i cywilne oraz inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP. Kolejną grupą są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne – przy założeniu, że ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 1200000 euro. Ustawa obowiązuje również, i tu już niezależnie od uzyskanych przychodów, jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nie mniej ważną grupę stanowią gminy, powiaty i województwa oraz ich związki, jednostki i zakłady budżetowe, a także państwowe fundusze celowe. Warto jeszcze wspomnieć tu o jednej grupie, mianowicie o osobach zagranicznych oraz oddziałach i przedstawicielstwach firm zagranicznych.

Pełna księgowość – podstawy

Główne czynności zawierające się w pełnej rachunkowości to m.in. przyjęcie zasady rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych według porządku chronologicznego i systematycznego, regularna inwentaryzacja aktywów i pasywów, ich wycena oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz innych wymaganych dokumentów, a także badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach wskazanych przez Ustawodawcę.

Pełna księgowość – samodzielnie czy w biurze księgowym?

Jeśli czujemy się na siłach, możemy podjąć się samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych, należy jednak pamiętać, z jak wielką odpowiedzialnością, również stricte finansową, się to wiąże. Potrzeba jest tu kompleksowa wiedza z takich dziedzin jak rachunkowość, podatki, ekonomia czy prawo. Zdecydowanie wygodniej i bezpieczniej jest zlecić prowadzenie księgowości ekspertom np. z Kancelarii Księgowo-Podatkowej Abacus.