Uzdatnianie wody w studniach głębinowych

Każdy dom musi być zaopatrzony w wodę. Najczęściej źródło stanowi lokalna sieć wodociągowa, jednak w sytuacji, kiedy dom zlokalizowany jest w znacznej odległości od miejskiej infrastruktury, doprowadzenie wody tą drogą może być bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe. W takich sytuacjach wielu właścicieli decyduje się na budowę własnej studni głębinowej – czasem decyzja o takiej inwestycji podyktowana jest względami ekonomicznymi i chęcią uniezależnienia się od dostaw wody z przedsiębiorstwa wodociągowego. Niezależnie od motywacji, studnia głębinowa powinna być wyposażona w system uzdatniania wody.

Charakterystyka uzdatniania wody dla studni głębinowych

Studnie głębinowe wymagają zastosowania filtrów i systemów do uzdatniania wody. Jednym z procesów filtracyjnych jest odżelaźnianie i odmanganianie wody.

Odżelaźnianie i odmanganianie wody

W ramach uzdatniania wody ze studni głębinowej, w zależności od wyników badania jakości wody studziennej, mogą być zastosowane różne technologie poprawy jej jakości. Jednym z takich procesów jest usuwanie ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu przy pomocy jednokolumnowych filtrów.

Proces ten odbywa się w następujących etapach:

  • Napowietrzanie jest nieodłącznym elementem procesu odżelaziania, który jest konieczny do utlenienia związków żelaza z postaci jonu dwu- do trójwartościowego i manganu do jonów o wysokich wartościach. Możliwe jest zastosowanie napowietrzania za pomocą inżektora-aspiratora (zwężki Ventouri’ego). Układ napowietrzający powinien znajdować się przed hydroforem. Urządzenia do uzdatniania wody zawsze montowane są za hydroforem. W przypadku napowietrzania wymagany jest tradycyjny hydrofor z poduszką powietrzną.
  • Filtracja mechaniczna: woda przepływa przez filtr wypełniony wydajnym złożem filtracyjnym, np. FM+, produkcji Watertech, na którym następuje usunięcie związków żelaza i manganu. Złoże zasypane jest w trwałych, niekorodujących zbiornikach epoksydowych.
  • Płukanie złoża: po cyklu pracy, złoże filtracyjne jest płukane wstecznie i regenerowane automatycznie odwrotnym przepływem wody. Poprzez płukanie następuje przywrócenie jego pierwotnej sprawności filtracyjnej, a usunięte żelazo i mangan wraz z popłuczynami zrzucane są do przewodu kanalizacyjnego.

Sterowanie wszystkimi cyklami pracy urządzenia odbywa się za pomocą głowicy sterującej, co powoduje, że zarówno procesy filtracji, jak i płukania odbywają się bez udziału oraz nadzoru człowieka.

Proces regeneracji filtrów programowany jest w zależności od zapotrzebowania, analizy fizyko-chemicznej wody surowej, standardowo co 3, 5, 7 dni każdy filtr w godzinach nocnych, w czasie mniejszego poboru wody przez Użytkownika. Dla bezpieczeństwa dodatkowo można zastosować odcięcie filtrów na czas regeneracji, w celu uniknięcia poboru wody w trakcie przebiegu procesu regeneracji do sieci.

Dla poprawnego funkcjonowania, urządzenia do uzdatniania wody wymagają stałego zasilania elektrycznego oraz stałego odbioru popłuczyn (podłączenia do kratki ściekowej lub oczka kanalizacyjnego) oraz odpowiedniej wydajności pompy głębinowej.

Na rynku znajdziemy różnego rodzaju filtry przeznaczone do oczyszczania wody. Należy jednak wziąć pod uwagę, że uniwersalne filtry mogą sobie nie poradzić w sytuacjach, kiedy stężenie związków żelaza i manganu jest zbyt wysokie.

Wysokiej jakości filtry i systemy filtrujące przeznaczone do oczyszczania wód głębinowych znajdziemy w ofercie firmy Watertech. Każdy filtr dobierany jest indywidualnie.