Wagi stosowane w kolejnictwie

Ważenie jest czynnością wykorzystywaną w każdej dziedzinie działalności. Dzięki niemu nie tylko normalizuje się wymianę towarów, ale również określa proporcje składników czy ustala ceny. Wagi są stosowane również w kolejnictwie, gdzie każdego dnia kontroluje się masę wagonów oraz ich zawartości. Jak są skonstruowane i w jaki sposób działają takie urządzenia?

Co waży się w kolejnictwie?

Chociaż ważenie kojarzy się głównie z zakupami towarów w sklepach oraz z kontrolą masy ciała, w rzeczywistości temu procesowi poddaje się przedmioty i materiały w dziesiątkach innych dziedzin. Jedną z nich jest kolejnictwo, w którym waży się głównie całe wagony. Poznanie ich ciężaru jest niezwykle istotne z kilku powodów. Jednym z nich jest przygotowanie składu do podróży. Dotyczy to przede wszystkim pociągów towarowych, którymi są przewożone materiały o odmiennej masie i strukturze. W efekcie takiego zróżnicowania każdy wypełniony węglem, cementem czy piaskiem wagon będzie miał inną masę. Jej poznanie jest niezbędne w celu określenia mocy lokomotyw, które ciągną skład. Może też warunkować jego skrócenie, jeśli to zestaw dopasowuje się do wydajności lokomotywy.

Innym powodem, dla którego przeprowadza się ważenie wagonu, jest maksymalna dopuszczalna nośność torów kolejowych. Zbyt ciężki skład nie może być kierowany na trasy o mniejszej wytrzymałości. Wagi w kolejnictwie umożliwiają również kontrolowanie masy ładunku w celu dokonania odpraw celnych lub pod kątem jego strat podczas przewozu.

W takiej sytuacji wagony są ważone przed i po załadunku, a następnie w punkcie końcowym trasy. Dzięki ważeniu ładunków można też prowadzić szczegółowe rejestry ilości przetransportowanych materiałów na terenie konkretnego zakładu przemysłowego, huty, elektrowni czy innego przedsiębiorstwa.

Wagi do ważenia wagonów kolejowych

Zważenie wagonu kolejowego, którego masa wraz z ładunkiem osiąga nawet 150 ton, wymaga zastosowania specjalnego urządzenia. Istotnym ograniczeniem jest też poruszanie się pociągu po szynach, co uniemożliwia skorzystanie z klasycznej platformy samochodowej. Firma Precia Molen, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wag dla przemysłu, konstruuje także specjalne modele do ważenia wagonów. Są one zbudowane z platformy, na której montuje się standardowe szyny kolejowe. Wbudowanie jej w przejazd np. do hali serwisowej czy na bocznicy, umożliwia wciągnięcie wagonu i jego zważenie.

Przed montażem platformy wykonuje się specjalny fundament z prefabrykatów lub wylewany z betonu. Pomiędzy platformą a fundamentem umieszcza się czujniki tensometryczne, które z dużą dokładnością rejestrują siłę nacisku na podłoże. Informacja jest przekazywana do zintegrowanego z nimi panelu wagi, gdzie następuje jej przetwarzanie w wersję wyrażoną wartością liczbową. Waga kolejowa może mieć formę prostą, jednoplatformową lub składać się z kilku pomostów wagowych. Różna jest też ich długość, dostosowana do typu ważonych wagonów.

śr. ocena 5 / głosów 5