Znaczenie sortowania odpadów dla środowiska naturalnego

Sortowanie odpadów wywiera niebagatelny wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Wyselekcjonowane nieczystości stanowią cenne surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” – w pierwotnej bądź zupełnie odmiennej postaci. Dzięki takiemu działaniu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska.

Wyróżniamy dwie podstawowe metody segregacji odpadów. Pierwsza z nich to selektywna zbiórka – działalność oparta na inicjatywie społecznej, polegająca na zbieraniu śmieci do wyodrębnionych kontenerów, worków czy punktów skupu. Drugą metodę stanowi sortowanie odpadów w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach – sortowniach – gdzie trafiają śmieci składowane w jednakowych, zbiorczych pojemnikach. Dopiero po przewiezieniu podlegają podziałowi na papier, szkło, metal itd. Obie metody odgrywają niebagatelną rolę i gwarantują korzyści dla środowiska naturalnego. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej.

Pozyskanie surowców wtórnych i redukcja ilości odpadów

Jedną z największych zalet sortowania odpadów jest możliwość poddania ich recyklingowi, czyli wykorzystaniu w charakterze surowców wtórnych.

Do recyklingu nadaje się właściwie wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce. Są to przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, ubrania oraz elektrosprzęt. Przetworzone odpady znajdują zastosowanie jako przedmioty powszechnego użytku czy źródła energii. Z punktu widzenia środowiska są odzyskane – to znaczy, że nie powiększają i tak już obszernej puli istniejących śmieci i zanieczyszczeń – objaśnia ekspert firmy Clean World, zajmującej się profesjonalnym wywozem śmieci, nieczystości i gruzu na terenie Warszawy oraz okolic.

Niższe zużycie surowców naturalnych

Poprzez sortowanie odpadów i przywrócenie im praktycznych walorów użytkowych, doprowadzamy do sytuacji w której surowce naturalne nie muszą być nadmiernie eksploatowane. Korzystanie z ich dobrodziejstw możemy odłożyć na później. Tym samym istniejące zasoby Matki Ziemi nie ulegną szybkiemu zużyciu i zostaną z nami dłużej. To niebagatelna korzyść – nie tylko dla samego środowiska, ale też dla naszych potomków.

Wydłużenie żywotności składowisk

Odpowiednio wdrożony proces sortowania przekłada się na racjonalny sposób rozdzielania i gromadzenia odpadów. Dzięki odzyskowi części z nich, w znaczący sposób redukujemy koszty składowania i transportu, a co najważniejsze zapobiegamy przepełnieniu wysypisk. Mowa tu nie tylko o przydomowych śmietnikach, ale również dzikich wywózkach śmieci na łono natury, co niestety wciąż stanowi smutny element naszej codzienności.

Zwiększenie świadomości ekologicznej

Rozpowszechnienie zjawiska sortowania odpadów przekłada się bezpośrednio na zachowania ludzi – ich stosunek do otoczenia, a co za tym idzie do samej przyrody. Edukujmy, informujmy – zwiększenie świadomości ekologicznej pełni kluczową rolę w utrzymaniu czystości na naszej planecie. Wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności to długofalowa inwestycja, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki odpadami i sprawi, że będzie żyło nam się zwyczajnie lepiej.