Czy doradca podatkowy może reprezentować podatnika w kontaktach z US i ZUS-em?

Różnego rodzaju obowiązki, które spadają na przedsiębiorcę mogą sprawić, że będzie on potrzebował pełnomocnictwa. Ważne jest to, by było ono udzielane zaufanym osobom, bowiem konsekwencje ponosić będzie podatnik. W kontaktach z US i ZUS reprezentować podatnika może doradca podatkowy, jednak w zależności od charakteru sprawy, rodzaju urzędu czy zakresu obowiązków mogą być wymagane inne formy pełnomocnictwa.

Rodzaje pełnomocnictw

Niektóre czynności dotyczące prowadzenia firmy przedsiębiorca ma prawo powierzyć pełnomocnikowi. Może nim być adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy, a także każda inna osoba prawna, jak właściciel biura księgowego lub osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, np. pracownik biura księgowego. W sprawach podatkowych występują cztery rodzaje pełnomocnictw – ogólne, szczególne, do podpisywania deklaracji oraz do doręczeń. Ostatnia forma służy przede wszystkim przedsiębiorcom, których miejsce zamieszkania lub pobyt znajduje się poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Z kolei pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania w imieniu podatnika tylko w zakresie ograniczonym. Zazwyczaj dotyczy to konkretnej sprawy.

Pełnomocnictwo ogólne

Przedsiębiorca może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, które będzie upoważniało do reprezentowania go przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne nie stanowi jednak upoważnienia do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu przedsiębiorcy. Jest to jednak możliwe za pomocą odrębnego dokumentu, który należy złożyć do organu podatkowego właściwego ze względu na rodzaj składanej deklaracji podatkowej. W zależności od rodzaju sprawy oraz urzędu, mogą być potrzebne także inne formy pełnomocnictwa.

Reprezentowanie w kontaktach z ZUS-em

Reprezentowanie przedsiębiorcy w ZUS-ie wymaga sporządzenia pełnomocnictwa na formularzu ZUS-PEL, które można złożyć w dowolnym oddziale ZUS-u lub za pomocą wpisu pełnomocnika do CEIDG. Na jednym druku możliwe jest udzielenie kilku rodzajów pełnomocnictwa. Pierwsze z nich dotyczy określonych czynności, na przykład odbioru i wysyłania korespondencji. Pełnomocnictwo może być ważne jedynie dla określonej sprawy, a także dalszych czynności, które się z nią wiążą. Ostatnią formą jest pełnomocnictwo do spraw dotyczących, które przewiduje różnego rodzaju sprawy opisane w załączonym katalogu lub te, które się w nim nie znalazły. Ekspert z biura rachunkowego Grażyny Jabłońskiej w Gliwicach dodaje:

Pełnomocnictwo w kontaktach z ZUS-em może być udzielone na określony czas lub bezterminowo. W takim przypadku odwołanie dokonuje się za pomocą tego samego druku.

śr. ocena 5 / głosów 6