Jakie uprawnienia trzeba posiadać aby móc wykonywać kontrole stanu technicznego budynków (MAIL)

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków służą ich bezpiecznej eksploatacji i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożeń. Zasady kontroli są określone przez przepisy Prawa budowlanego ostatnio nowelizowanego w 2016 roku. Obowiązek zadbania o stan techniczny budynków spoczywa na ich właścicielach lub zarządcach. Co jeszcze warto wiedzieć o kontrolach budynków oraz o uprawnieniach niezbędnych do ich wykonywania?

Obowiązki właścicieli i zarządców

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego każdy budynek powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, istotne jest również utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Przestrzegane muszą być normy dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, zabezpieczeń budynku przed pożarem, bezpiecznego użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiami czy izolacyjności cieplnej. Obowiązek konserwacji i utrzymania budynku spoczywa na właścicielu lub zarządcy danej nieruchomości.

Czym są przeglądy okresowe budynków?

Obowiązkowe przeglądy stanu technicznego budynków dotyczą sprawdzenia poszczególnych elementów obiektu. Przeglądy okresowe wykonywane co najmniej raz w roku obejmują sprawdzenie tych elementów, które są narażone na niszczenie i szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, a także instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (w tym wentylacyjnych). Co pięć lat wykonywane są przeglądy stanu technicznego budynku i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu i jego otoczenia, ta kontrola obejmuje również sprawdzenie sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Osoby uprawnione do kontroli

Stan techniczny budynków może być sprawdzany przez specjalistów  posiadających uprawnienia budowlane. W przypadku kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych niezbędne są kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Z kolei kontrolę przewodów kominowych przeprowadzają osoby o kwalifikacjach mistrza w rzemiośle kominiarskim. Jak zauważa jeden ze specjalistów pracujących dla firmy „Promiast”, kontrole budynków są przeprowadzane wiosną, a kontrolujący przez rozpoczęciem realizacji zlecenia zapoznają się m.in. z protokołami z poprzednich kontroli, jak również ze zgłoszeniami dotyczącymi zaobserwowanych w budynku wad, uszkodzeń czy zniszczeń. Bieżąca kontrola polega też zawsze na weryfikacji, czy zalecenia z uprzedniej kontroli zostały zrealizowane.

śr. ocena 5 / głosów 5