Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu komorniczym?

W postępowaniu egzekucyjnym, podobnie jak w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz sprawach apelacyjnych i niemal każdym innym postępowaniu cywilnym, strona może mieć pełnomocnika. Nie istnieje jednak przymus wyznaczania pełnomocnika na żadnym etapie postępowania, w związku z czym w sprawach cywilnych każdy może występować sam we własnym imieniu.

pelnomocnik

Wśród osób uprawnionych do działania w toku postępowania komorniczego znajdują się wyłącznie strony (wierzyciel i dłużnik) oraz ich pełnomocnicy – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki.

Kogo można wyznaczyć na pełnomocnika?

O tym, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu procesowym mówi art. 87 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W charakterze pełnomocnika może występować adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy (w sprawach własności przemysłowej), osoba, która zarządza majątkiem lub interesami strony. Co ciekawe, pełnomocnikiem może być też współuczestnik sporu i członkowie rodziny strony (rodzice, małżonkowie, rodzeństwo i zstępni).

Jak przebiega umocowanie pełnomocnika?

Jak wynika z treści punktu 2 art. 91 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Jednak aby organ egzekucyjny mógł uznać pełnomocnika strony, ten obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dostarczyć pełnomocnictwo lub odpis tego dokumentu z podpisem mocodawcy. Oznacza to, że organ wykonawczy, czyli komornik jest odpowiedzialny za kontrolę wniosku o pełnomocnictwo i musi dopilnować, aby dostarczone dokumenty spełniały wszelkie wymogi formalne – opowiada nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Czy pełnomocnik jest niezbędny?

Postępowanie egzekucyjne przeciw dłużnikowi wszczyna na wniosek wierzyciela organ wykonawczy. Komornik podejmuje się prowadzenia postępowania, jednak każda z podjętych przez niego czynności musi być poprzedzona wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, że wierzyciel musi stale kontrolować proces postępowania. Czy wobec tego konieczne jest wyznaczenie profesjonalnego pełnomocnika? I tak, i nie. Jeżeli egzekucję należności powierzyliśmy doświadczonemu komornikowi możemy ufać, że ten zadba o prawidłowy przebieg wszystkich formalności.