Kto może świadczyć usługi kominiarskie?

Dobry stan instalacji wentylacyjnej oraz spalinowej lub dymowej jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego. Przepisy nakładają obowiązek regularnej kontroli ich stanu, a także przeprowadzanie czyszczenia i weryfikacji szczelności i drożności. Niezbędne usługi kominiarskie mogą być wykonane wyłącznie przez osobę, która ma potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji.

kominiarz

Dlaczego korzystanie z usług kominiarza jest niezbędne?

Utrzymywanie kominów w dobrym stanie i regularne korzystanie z usług kominiarskich to nie tylko obowiązek nakładany przez przepisy, ale także warunek bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców budynku, w którym jest zamontowany kocioł centralnego ogrzewania, piec albo kominek. Zgodnie z regulacjami prawa budowlanego oraz rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, należy przeprowadzać zarówno przeglądy instalacji kominowej i wentylacyjnej, jak i przeglądy kominiarskie. W przypadku tych pierwszych kontrola musi być wykonana przynajmniej raz na rok i obejmować sprawdzenie instalacji kominowej oraz wentylacyjnej. W budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub w obiektach o powierzchni dachu większej niż 1000 m2 przeglądy muszą być prowadzone dwa razy w roku, w okresie między końcem maja a ostatnim dniem listopada. Przeglądy o podobnym zakresie czynności są również wykonywane w cyklach pięcioletnich, w ramach kontroli stanu technicznego budynku. Przeglądy kominiarskie muszą być wykonywane z większą częstotliwością, uzależnioną od rodzaju urządzenia grzewczego – wyjaśnia specjalista z Zakładu Usług Kominiarskich Janusza Mitasa, wykonującego pełny zakres prac kominiarskich.

Obowiązek przeprowadzania przeglądów kominiarskich jest zupełnie odrębny od wykonywania przeglądów stanu budynku. Prowadzi się je w zależności od tego, jaki rodzaj opału jest wykorzystywany do ogrzewania budynku. W przypadku spalania paliwa stałego, czyli węgla lub drewna w dowolnej postaci, np. brykietów, pelletu lub szczap czy całych polan przeglądy muszą odbywać się cztery razy do roku. Jeśli w budynku zainstalowano kocioł gazowy lub zasilany olejem opałowym wymagana częstotliwość przeglądów to dwa w ciągu roku.

Warto pamiętać, że przegląd jest niezbędny nie tylko w sytuacji, gdy używa się kotła centralnego ogrzewania, ale także wówczas, gdy stosowane są piece wolnostojące, kominki, podgrzewacze wody albo tradycyjne piece kuchenne.

Konieczność wykonania przeglądu kominiarskiego wynika z zagrożenia zatrucia się powstającym przy spalaniu opału tlenkiem węgla, czyli czadem, który może przedostawać się do wnętrza pomieszczeń za sprawą uszkodzonych urządzeń grzewczych lub nieszczelnej instalacji kominowej, a także ryzykiem pożaru. Przy spalaniu węgla lub drewna na wewnętrznych ściankach komina może się gromadzić sadza albo rozmaite substancje smoliste. Nagromadzenie takich zanieczyszczeń może łatwo doprowadzić do zapłonu i w efekcie groźnego pożaru, który może zniszczyć komin, a także rozszerzyć się na dach lub inne części budynku.

Przeprowadzanie przeglądów kominiarskich i budowlanych

Prace wykonywane w ramach obowiązkowego przeglądu obejmują zarówno sprawdzanie szczelności instalacji kominowej, jak i czyszczenie wnętrza komina. Świadczący usługi kominiarskie, powinien również zbadać prawidłowość działania wszystkich urządzeń grzewczych oraz zweryfikować czy komin jest w dobrym stanie technicznym.

Przegląd kominiarski wynikający z przepisów przeciwpożarowych może być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Czyszczenie komina może przeprowadzić zarówno czeladnik, jak i mistrz kominiarski, jednak pozostałe elementy przeglądu muszą być zrealizowane przez osobę posiadającą uprawnienia mistrza kominiarskiego.

Uprawnienia związane z tytułem czeladnika lub mistrza kominiarskiego są przyznawane przez samorząd rzemieślniczy. Tytuł mistrza można uzyskać po zdaniu egzaminu i trzyletnim okresie praktyki pod kierunkiem mistrza kominiarskiego, zakończonej uzyskaniem tytułu czeladnika, a także po kilkuletniej praktyce na tym stanowisku. Takie obostrzenia mają na celu zapewnienie, że do zawodu będą trafiały wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową i kompetencje.

W przypadku sprawdzania stanu instalacji kominowej dymowej, spalinowej i wentylacyjnej przy przeglądach budowlanych wszystkie czynności mogą być wykonywane przez osobę posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego albo legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Będą to uprawnienia z zakresu projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej z uwzględnieniem sieci oraz instalacji ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych. Czynności kontrolne mogą być również zlecone przez inspektora nadzoru budowlanego.

Warto pamiętać, że zarówno fakt przeprowadzenia kontroli w ramach przeglądu budynku czy sprawdzenie jego stanu technicznego, jak i wykonanie przeglądu kominiarskiego powinny być potwierdzone sporządzonym i podpisanym protokołem.

śr. ocena 0 / głosów 0