Nauczyciel przedszkolny – zawód dla ludzi z pasją

Niewiele jest zawodów równie wymagających, co nauczyciel przedszkolny. Jeszcze kilka lat temu powszechnie używało się do nazwania go terminu „przedszkolanka” – obecnie stopniowo wychodzi ono z użycia, stosowane było bowiem głównie w stosunku do osób, które ukończyły licea pedagogiczne lub studium nauczycielskie. Obecnie, w czasach kiedy osoby pracujące z dziećmi w przedszkolach zobowiązane są do posiadania wyższego wykształcenia pedagogicznego, termin „nauczyciel przedszkolny” staje się oficjalną nazwą tego zawodu.

nauczyciel przedszkolny

Charakterystyka nauczyciela przedszkolnego

Każda osoba, pragnąca pracować jako nauczyciel przedszkolny, powinna dysponować pakietem pewnych cech charakteru, wiedzą oraz odpowiednimi kwalifikacjami

Odpowiednie wykształcenie

Nauczyciel przedszkolny powinien ukończyć studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, lub jednym z kierunków pokrewnych, zgodnie z warunkami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009. Ponadto nauczyciel powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz być przygotowanym do merytorycznego nauczania danego przedmiotu (np. plastyki, muzyki, wychowania fizycznego)

Charakter

Odpowiednie cechy osobowości są niezbędne w pracy nauczyciela przedszkolnego. Małe dzieci mogą okazać się wyjątkowo trudnymi uczniami, opiekowanie się nimi stanowi poważną próbę dla charakteru. Nauczyciel przedszkolny powinien wykazywać się przede wszystkim wielką cierpliwością, odpowiedzialnością, charyzmą oraz bardzo pozytywnym nastawieniem do podopiecznych, powinien umieć nawiązać dobry kontakt z każdym dzieckiem oraz z jego rodzicami.

Obowiązki nauczyciela przedszkolnego

Zadaniem nauczyciela przedszkolnego  jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Cel osiągany jest poprzez zajęcia rozwijające sprawność umysłową (np. naukę wierszyków) i fizyczną dziecka (zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne) oraz zajęcia rozwijające zdolności manualne i zmysłowe (plastyka, muzyka). Ponadto zadaniem nauczyciela jest wychowanie moralno-społeczne, w celu przygotowania dziecka do integracji z rówieśnikami oraz usamodzielnienia go. W wielki skrócie, zadanie nauczyciela to wszechstronne wychowanie dziecka, dbanie o jego prawidłowy rozwój fizyczno-umysłowy. W przypadku zauważenia pewnych trudności w rozwoju dziecka, nauczyciel powinien przekazywać swoje uwagi rodzicom i wskazać im metody radzenia sobie z problemem.

Rzetelny nauczyciel przedszkolny to gwarancja prawidłowego rozwoju dziecka oraz troskliwej opieki podczas pobytu naszej pociechy w przedszkolu. W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele przedszkoli państwowych i prywatnych – takich jak Centrum Edukacji Familia. Przed wyborem placówki, powinniśmy w miarę możliwości poznać jej kadrę.