Sposoby aktywizacji osób bezrobotnych

Rynek pracy oferuje bezrobotnym szereg usług, które określamy terminem aktywizacji zawodowej. Celem aktywizacji osób bezrobotnych jest pobudzenie ich do aktywności zawodowej. Usługi te realizowane są na wiele rozmaitych sposobów.

szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych

Jedną z najciekawszych i najbardziej korzystnych form aktywizacji bezrobotnych są szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – mówi ekspert z Ośrodka Szkolenia Zawodowego „KURSAL”.

Udział w kursach zawodowych jest bardzo cenny, ponieważ korzyść uczestników nie jest doświadczeniem jednorazowym. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pomagają znaleźć pierwszą pracę, ale także umożliwiają zmianę zatrudnienia w razie konieczności poszukiwania kolejnego pracodawcy.

Ponieważ aktywizacja zawodowa jest zadaniem powiatowych urzędów pracy, szkolenia dla bezrobotnych organizowane w jej ramach finansowane są ze środków publicznych, m.in. przez Fundusz Pracy, z programów unijnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bony szkoleniowe dla bezrobotnych

Zarejestrowani w Urzędzie Pracy bezrobotni do 30. roku życia mają także możliwość skorzystania z bonów szkoleniowych. Ta forma aktywizacji polega na skierowaniu osoby bezrobotnej na wskazane przez nią szkolenie i dodatkowo pokryciu kosztów związanych z udziałem w tym szkoleniu.

Kwota bonu pokrywa koszty szkolenia, a także niezbędnych badań lekarskich oraz zakwaterowania na czas szkolenia lub dojazdu do miejsca, w którym się ono odbywa i może sięgać nawet do 100% wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Stypendia dla bezrobotnych

Do finansowych form aktywizacji zawodowej należą stypendia. Ubiegać się o nie mogą osoby bezrobotne, które odbywają szkolenia lub korzystają z innej formy przystosowania zawodowego dla dorosłych, są w trakcie studiów podyplomowych, nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej, jeśli uczą się w systemie niestacjonarnym. Stypendia dla bezrobotnych wypłacane są przez Fundusz Pracy.

Oprócz sposobów aktywizacji ukierunkowanych bezpośrednio na podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych, stosowane są również inne formy, w tym m.in. bony stażowe i na zatrudnienie, poradnictwo zawodowe, a także roboty publiczne, prace interwencyjne i społecznie użyteczne.